Zápis z výroční členské schůze

Dne 18. 2. 2017 se konala v Motorestu Klíčanka výroční schůze. Jednotlivé body schůze níže v článku.

1) Zahájení

Členskou schůzi Tělovýchovné jednoty Klíčany zahájil a řídil předseda Tělovýchovné jednoty Klíčany z.s., pan Ing. Miloslav Nergl.

2) Kontrola usnášení schopnosti

Předseda TJ poděkoval za účast na svolané výroční členské schůzi a dále seznámil přítomné se způsobem hlasování. K platnosti hlasování je vždy třeba nadpoloviční většina přítomných, tj. minimálně 16 hlasů. Dále seznámil přítomné s programem schůze:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnášeníschopnosti
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o činnosti za rok 2016 a plán činnosti v roce 2017
 5. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2016
 7. Schválení zprávy kontrolní a revizní komise a zprávy o hospodaření za rok 2016
 8. Představení a schválení nového loga spolku
 9. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2017
 10. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
 11. Ocenění nejlepších jednotlivců z oddílů
 12. Diskuse
 13. Závěr
 14. Pohoštění

3) Schválení programu

Předseda TJ seznámil přítomné s programem výroční členské schůze a vyzval k hlasování  zda souhlasí.

Hlasování:
souhlasí – 32 hlasů
nesouhlasí – 0 hlasů
zdrželi se – 0 hlasů
schváleno

4) Zpráva o činnosti za rok 2016 a plán činnosti v roce 2017

Předseda TJ seznámil přítomné s dosavadními aktivitami TJ a poděkoval členům výboru a TJ za jejich dosavadní práci. Dále seznámil přítomné s náplní činnosti v roce 2017. Předseda vyzval k hlasování, zda souhlasí.

Hlasování:
souhlasí – 32 hlasů
nesouhlasí – 0 hlasů
zdrželi se – 0 hlasů
schváleno

5) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016

Předseda KRK seznámil přítomné s činností komise a zároveň seznámil s výsledkem kontrolní činnosti.

Hlasování:
souhlasí – 32 hlasů
nesouhlasí – 0 hlasů
zdrželi se – 0 hlasů
schváleno

6) Zpráva o hospodaření za rok 2016

Předseda TJ předložil přítomným výsledky hospodaření TJ od posledního konání výroční členské schůze a dále informoval o stavu finančních prostředků TJ. Předseda vyzval k hlasování, zda souhlasí.

Hlasování:
souhlasí – 32 hlasů
nesouhlasí – 0 hlasů
zdrželi se – 0 hlasů
schváleno

7) Schválení zprávy kontrolní a revizní komise a zprávy o hospodaření za rok 2016

Předseda TJ vyzval přítomné k hlasování, zda souhlasí se zprávou kontrolní a revizní komise (výsledek hlasování pod bodem 5) a vyzval přítomné k hlasování, zda souhlasí se zprávou o hospodaření za rok 2016 (výsledek hlasování pod bodem 6)

8) Představení a schválení nového loga spolku

Předseda TJ seznámil přítomné s verzí nového loga spolku a vyzval přítomné k hlasování, zda souhlasí.  

Hlasování:
souhlasí – 32 hlasů
nesouhlasí – 0 hlasů
zdrželi se – 0 hlasů
schváleno

Více o novém logu čtěte zde.

9) Členské příspěvky

Předseda seznámil s výší členského příspěvku TJ pro rok 2017, a to :

 • 500,– Kč aktivní člen s členstvím FAČR nad 18 let – pololetně
 • 300,– Kč aktivní člen s členstvím FAČR do 18 let – pololetně
 • 300,– Kč člen bez členství FAČR – ročně
 • 500,– Kč člen s členstvím FAČR – ročně

Předseda vyzval přítomné k hlasování, zda souhlasí s tímto návrhem.

Hlasování:
souhlasí – 32 hlasů
nesouhlasí – 0 hlasů
zdrželi se – 0 hlasů
schváleno

10) Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů

Trenéři jednotlivých oddílů (Muži A, Dorost, Žáci a Přípravka) zhodnotili roční práci hráčů i družstev a seznámili přítomné s dosaženými sportovními výsledky.

11) Ocenění jednotlivců

Předseda vyhlásil oceněné hráče jednotlivých oddílů.

Žáci: Dominik Úředníček
Dorost: Radek Tauchman
A tým: Jan Předota

12) Diskuse

V diskuzi nebyly předloženy žádné připomínky.

13) Závěr členské schůze

Předseda poděkoval přítomným za účast a popřál všem mnoho úspěchů.